Mae’r trydydd sector yn cynnwys ystod eang o fudiadau di elw, a mae'r rhan hon o'r wefan ar gyfer pobl sy'n gyfrifol am reoli a gweinyddu'r mudiadau hynny - naill ai fel ymddiriedolwr elusen, neu fel aelod o gorff llywodraethu neu bwyllgor rheoli mudiad anelusennol.

Hope Rescue Governance winners

Sian Lloyd yn cyflwyno'r wobr am lywodraethu da i'r enillwyr teilwng, Hope Rescue, yng Ngwobrau Trydydd Sector Cymru 2017.

**** Dylech nodi y byddwn yn cyfeirio at holl fudiadau'r trydydd sector (gan gynnwys elusennau), er hwylustod, fel 'mudiadau gwirfoddol', a holl aelodau o gyrff llywodraethu (gan gynnwys ymddiriedolwyr elusennau) fel 'ymddiriedolwyr'. ****

Rydym yn cydnabod bod y gwaith a wna ymddiriedolwyr yn hanfodol i'r mudiadau gwirfoddol sy'n ffurfio'r trydydd sector yng Nghymru, a bod llywodraethu da yn rhan allweddol o'r ffordd y mae'r mudiadau hynny yn gweithredu ac yn cael eu dal yn atebol am eu gwaith. Ymdrechwn i sicrhau bod ymddiriedolwyr yn cael y cymorth a'r arweinyddiaeth y mae arnynt ei angen, a chynigiwn bob math o gymorth.

Adnoddau

Angen arweiniad ar bwnc penodol? Gallwn gynnig llu o adnoddau i'ch cynorthwyo, gan gynnwys taflenni gwybodaeth wedi'u llunio'n benodol i ymddiriedolwyr, ystod helaeth o gyhoeddiadau yn delio gydag amrywiaeth o bynciau, adnoddau o ddigwyddiadau WCVA y gallech fod wedi mynd iddynt yn ddiweddar, a rhestr o gysylltiadau allweddol a allai rhoi cymorth pellach i chi os oes angen.

Offer i'ch helpu

Mae nifer o offer ar gael i'ch helpu gyda thasgau penodol neu benderfyniadau cymhleth, felly, rydym wedi casglu'r rhai y credwn yw'r rhai gorau o'r hyn sydd ar gael ar hyn o bryd. Maent yn amrywio o wiriad iechyd llywodraethu i wasanaeth hysbysebu swyddi ymddiriedolwyr gwag, ac offeryn penderfynu er mwyn dod o hyd i'r strwythur cyfreithiol gorau i'ch mudiad chi.

Beth all WCVA ei gynnig i ymddiriedolwyr

Yn ogystal ag adnoddau ysgrifenedig ac offer y mae WCVA wedi'u creu, mae gennym hefyd raglen ddigwyddiadau yn benodol i ymddiriedolwyr a sawl gwasanaeth a ddarperir gan dimau penodol yn ddibynnol ar eich anghenion. Felly, os oes arnoch angen cymorth gyda mater cyfreithiol, cyngor ar arian, pa hyfforddiant sydd ar gael i ymddiriedolwyr neu gyngor ar lu o bynciau eraill, rydych wedi dod i'r lle cywir.

Dweud eich dweud

Mae'r rhan hon o'r wefan yn eich annog i ymgysylltu â gwasanaeth cymorth WCVA i ymddiriedolwyr. Efallai'r hoffech i ni gael gwybod am rywbeth sy'n achosi trafferthion i chi fel ymddiriedolwr a bod arnoch angen cymorth, neu efallai'r hoffech wneud sylwadau y gallwn ni eu cynnwys mewn ymateb i ryw ymgynghoriad yr ydym yn ei gyflwyno. Gallwch hefyd ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i ddweud wrthym ni ac wrth eraill beth sy'n pwyso ar eich meddwl, felly, cysylltwch â chroeso: byddwn wrth ein boddau'n clywed gennych!